What'sNEW

Apr 2018 -2018/11/07 up
Math-Fi seminar on 8 Nov.

Date: 8 Nov. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Tadashi Ono (University of Tsukuba)
 

Apr 2018 -2018/10/23 up
Math-Fi seminar on 25 Oct.

Date: 25 Oct. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:10
Speaker: Masahiro Kinuya, Yuta Nakamura, Yuki Semba, Tsuyoshi Kinoshita, Shuji Tamada

Apr 2018 -2018/09/25 up
Math-Fi seminar on 27 Sep., 4 Oct. and 11 Oct.

Date: 27 Sep. (Thu.), 4 Oct. (Thu.) and 11 Oct. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Ying Jiao (Université Claude Bernard Lyon 1)

Apr 2018 -2018/09/18 up
Math-Fi seminar on 20 Sep.

Date: 20 Sep. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 16:30-18:00
Speaker: Libo Li (University of New South Wales)
 

Apr 2018 -2018/09/10 up
Math-Fi seminar on 13 Sep.

Date: 13 Sep. (Thu.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 15:00-18:00
Speaker: Libo Li (University of New South Wales)
 

Apr 2018 -2018/09/10 up
Math-Fi seminar on 11 Sep.

Date: 11 Sep. (Tue.)
Place: W.W. 6th-floor, Colloquium Room
Time: 14:00-
Speaker: Arturo Kohatsu-Higa (Ritsumeikan University)